Sutar?i? teis?

Sutar?i? teis?s srityje teikame šias paslaugas:

Rengiame pirkimo-pardavimo, main?, dovanojimo, nuomos, panaudos, rangos, atlygintin? paslaug?, vežimo, pasaugos, paskolos, jungtin?s veiklos, reikalavimo teisi? perleidimo ir kit? sutar?i? projektus.
Konsultuojame sutar?i? sudarymo, vykdymo ir nutraukimo klausimais, analizuojame vis? tip? sutartis, ruošiame teisines išvadas d?l sutar?i? nuostat? atitikimo ?statym? reikalavimams.
Ruošiame ieškinius d?l sutar?i? nutraukimo, gin?ijimo, s?lyg? pakeitimo, pripažinimo negaliojan?iomis ir kt.
Atstovaujame derybose d?l sutar?i? sudarymo, teismuose d?l gin??, kilusi? iš sutartini? teisini? santyki?.