Pradinis

Teikiam? paslaug? spektras labai ?vairus: nuo konsultacij?, teisini? dokument? rengimo iki atstovavimo derybose, viešojo valdymo institucijose, ikiteismin?se gin?? sprendimo proced?rose ar teismuose.

Teisin? pagalba teikiama Lietuvos ir užsienio juridiniams asmenims bei privatiems klientams. Kontora yra orientuota ? visapusišk? klient? teisini? poreiki? patenkinim?, tod?l teikiama teisin? pagalba apima ne tik vienakartin? teisin?s problemos išsprendim?, bet ir nuolatin? kliento konsultavim?, verslo klient? veiklos nuolatin? teisin? prieži?r? bei ilgalaik? bendradarbiavim?.

Kontoros veiklos tikslas - teikti kokybiškas, klient? poreikius ir l?kes?ius atitinkan?ias teisines paslaugas.

Konsultuojame lietuvi? ir angl? kalbomis. Pagal išankstin? susitarim? teisin? pagalb? galime suteikti ir ne darbo valandomis.

Klient? atsiliepimai

Esame d?kingi advokatei R?tai Stroputei už bendradarbiavim?. Atsakingas jos poži?ris ? darb?, d?mesingumas smulkmenoms ir profesionalumas lydi nuolat – tiek bendraujant ar ieškant patarimo, tiek priimant teisinius sprendimus, tiek ir sprendžiant atsiradusias problemas.
UAB “RS Klinika”
Su advokate R?ta Stropute bendradarbiaujame kelet? met?. Visuomet esame patenkinti darbo kokybe, tikslumu ir operatyvumu. Greitas ir profesionalus patarimas leidžia mums s?kimingai ?veikti iškylan?ias teisines kli?tis.
UAB “Nidos kempingas”
Advokat? R?ta Stroput? – aukštos kvalifikacijos teisinink?, gebanti dr?siai ir efektyviai pritaikyti turimas žinias praktikoje. Vertiname jos sugeb?jimus paslaugas suteikti suprantama teisine kalba. Esame patenkinti šios advokat?s darbu bei komunikavimo sugeb?jimais per atstum? – gauname kokybiškas paslaugas laiku ir tinkamai. 
UAB „MKM group“
Advokat?s R?tos Stroput?s kontora – patikimas partneris, su kuriuo mes dirbame ir planuojame dirbti ateityje. Ji mus konsultuoja ir rengia dokumentus tiek darbo teis?s, tiek komercin?s teis?s klausimais. Atsakingas poži?ris ? kiekvien? problem? ir operatyviai pateikti jos sprendimo b?dai leidžia mums dirbti efektyviau.
UAB “Kiemo id?jos”

No comments yet.

Leave a Comment

Išvalyti laukus